سفر وزير بهداشت به مراوه تپه برای انجام عمل جراحی، امروز