نشست تحقیقات علوم حدیثی در آثار علامه ابطحی برگزار شد