بحران کم آبی، کاشت نخل در استان بوشهر را ممنوع کرد