بازی تراکتور و نفت؛ نبرد پاس‌های عمقی و ضربات ایستگاهی