7 / 3 درصد رشد پرداختی های مخابرات به دولت در سال 1393