پشت پرده مخالفت پرسپولیسی ها در مورد قضاوت حق وردی ...