ایمن‌سازی مسیرهای 5 گانه در جنوب پایتخت/ همسطح سازی محورهای اصلی منطقه 19 در نیمه اول سال 94