تاکنون هیچگونه بازرسی از کشتی نجات صورت نگرفته است