واگذاری 2000سند املاک عمومی به مستضعفان استان گلستان