رئیس سازمان امداد و نجات: تاکنون هیچگونه بازرسی از کشتی نجات صورت نگرفته است