حدود 68 هزار نفر از مردم استان نام محمد و القاب پیامبر(ص)