منظور از اقارب درجه اول، ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻁﺒﻘﻪ است/تفسیر لفظ درجه به طبقه خلاف نظر قان