یک‌مسئول: تمامی افراد حاضر در کشتی‌نجات اعزامی به یمن در سلامت به‌سر می برند