بازگشت ضعیف بورس بر مدار/خرید و فروش‌های هیجانی عامل بی‌ثباتی بازار