محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین در اطراف استادیوم آزادی / ممنوعیت توقف در ضلع غربی و شرقی