فانی:سیاست بومی‌گرایی درآموزش و پرورش اعمال خواهد شد