صنعت گردشگری و کشاورزی لرستان را از مشکلات اقتصادی نجات می دهد