حقوق در شرق بیشتر به صورت آموزه‌های اخلاقی بوده تا قوانین حقوقی