کارگردان روسی «لویاتان» رییس گروه داوران شانگهای شد