بهبود سلامت و عدالت از مهمترین دستاوردهای مشارکت های اجتماعی است