نوبخت: شرکت‌های دولتی برای رونق اقتصادی 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌کنند