امروز نام حضرت زهرا لزره بر اندام داعشی ها می اندازد/ ایجاد قرارگاه های عقیدتی با محوریت شناخت جریان