دو کارگر افغان جان خود را در زمان حفر چاه از دست دادند