برخورد دو دستگاه تریلردرجاده نایین - انارک سه مصدوم بر جای گذاشت