رییس شورای عالی استانها: دستاورد گردهمایی معاونان شهرداریها باید علمیاتی شود