احياي صحیح فريضه زکات در جامعه نيازمند کار فرهنگي است