رانش زمين و پاره شدن فيبر نوري، علت قطعي تلفن همراه در کهگيلويه و بويراحمد