روزانه 15 هزار هواپیما در جهان به پرواز در می آید+ تصویر