فانی: سیاست بومی گرایی درآموزش و پرورش اعمال خواهد شد