وجود مواد اولیه در لرستان از نقاط قوت برای سرمایه گذاری است