حضور فعال شناگران قم در مسابقات کشوری / برگزاری مسابقات قهرمانی استخرهای قم