مهدی تاج: یکی از نکات مثبت لیگ، جوانگرایی تیم‌ها بود