اپراتورهای مختلف تلفن همراه سیم کارت کودک ونوجوان ارائه می دهند.