معاون رییس جمهور: ایران باید تا سال 1404 به کشوری توسعه یافته تبدیل شود