پیام افغان ها به سرخابی های تهران : لطفا مساوی نکنید