دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم ۶ ماه حبس «نبیل رجب» را تأیید کرد