این خبر به روز رسانی می شود؛ چهل و نهمین روز حمله ...