مجلس ثبات قیمت خودرو را پیگیری می کند/مردم با بازار خودرو قهر کرده اند