فعالیت میدان نفتی یاران شمالی در غرب کارون متوقف شد