عزم سنای آمریکا برای کمک چندصد میلیون دلاری به دولت مرکزی اوکراین و معارضان سوری