کسری دولت در پرداخت یارانه تولید/ لزوم مدیریت صنایع ملی