شهرستان باشت در امر جمع‌آوری زکات در استان پیشتاز است