حاشیه دربی2/ حضور ۳ هزار نفر و جلوگیری از فروش بازار سیاه بلیت