نکبت؛ روز تشکیل رژیمی جعلی و آوارگی ۱۸ هزار فلسطینی