رقابت های دوچرخه سواری «جام سبز گلمکان» در خراسان رضوی آغاز شد