نگاه به ادبیات دفاع مقدس باید فراتر از جناح‌‌ها و حزب‌‌ها باشد