کنگره حزب ایران زمین به دلیل مخالفت مسئولان تالار محل برگزاری لغو شد