کشور اسیر چاه 45 هزار تومانی شده / میزان بهره‌وری در ایران هنوز از مرز صفر عبور نکرده است