جشن و پایکوبی هواداران تبریزی در چمن یادگارامام در فاصله 7 ساعت مانده به شروع بازی