شانس سپاهان هم برای قهرمانی کم نیست/ قهرمان لیگ در تبریز است!